Lebranchu Shihandai

Lebranchu Shihandai

Aikido in Istanbul

Map Unavailable

Date
14/03/2014 - 16/03/2014


Aikido in Istanbul

Aikido seminar in Istanbul directed by Lebranchu Shihandai, 5th Dan.0