Date Event
14/08/2017 - 18/08/2017 Cognard Hanshi - Aikiken - Aikishintaiso intensive seminar in Los Angeles LA Aikikai, Los Angeles
23/09/2017 - 24/09/2017 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Azores
01/10/2017 - 15/10/2017 Cognard Hanshi - Aikido and Aikishintaiso seminar in Yagyu Yagyu Dojo, Yagyushimocho
28/10/2017 - 29/10/2017 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Szczecin
18/11/2017 - 19/11/2017 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Madrid
02/12/2017 - 03/12/2017 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Italy (AACTG)
09/12/2017 - 10/12/2017 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Nara
14/12/2017 - 17/12/2017 Cognard Hanshi - Aikido seminar in New Caledonia
03/02/2018 - 04/02/2018 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Barcelona
17/03/2018 - 18/03/2018 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Warsaw
07/04/2018 - 08/04/2018 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Rimini
21/04/2018 - 22/04/2018 Cognard Hanshi - Aikido seminar in Tottori
23/06/2018 - 24/06/2018 Cognard Hanshi - Aikishintaiso seminar in Lago di Garda