Efe

  1. KakKHrh (Kokusai aikido kenshukai Kobayashi Hirokazu ryu ha) jest szkołą, w której praktykujemy aikido zgodnie z zasadami etycznymi, technicznymi i filozoficznymi przekazywanymi przez Hirokazu Kobayashi Soshu. Członkowie Założyciele, a w szczególności Saiko Shihan, są świadkami i gwarantami tego przekazu.
  2. Relacja Mistrz-uczeń jest skodyfikowana. Przedmiotem tej relacji jest inicjacja duchowa, w celu przekazania etyki, techniki i filozofii, uwzględniając, obrazując i pozwalając adeptowi na doświadczenie wartości określonych w preambule, zanim nastąpi ich integracja przez ucznia
  3. Główne kryteria, na których opiera się relacja Mistrz – uczeń to :
    1. Założenie, że podstawą praktyki jest Człowiek – wolny i posiadający możliwość wyboru.
    2. Przeznaczeniem człowieka jest rozwijanie się pod względem kulturowym, etycznym, duchowym. Nie jest to możliwe bez wolności. Założeniem KakKHrh jest, że nie istnieje tożsamość bez wolności i że każdy jest doskonały taki, jaki jest. Mistrz nie może mieć chęci zmienienia ucznia, ale może proponować sposoby, które uczeń wykorzysta, aby zmienić się sam. Żaden nauczyciel nie powinien przewidywać i planować przyszłości ucznia.
    3. Zasady nie polegają na systemie przymusu, który ogranicza rozwój jednostki. W przeciwieństwie do tego, zasady definiują kierunek korzystny dla praktykującego, a ich celem jest kształtowanie poziomu świadomości i podnoszenie go, poprzez praktykę dyscypliny, etykiety i rytuału.

W tych ramach praktykujący może się rozwijać, przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Pojęcia takie jak: sempai, kohai i Sensei są istotne i wymagają od wszystkich poszanowania tradycyjnych reguł sztuk walki, z którymi związane są owe pojęcia.Praktyka musi zmierzać w kierunku integracji rzeczywistości w życiu codziennym. Środkiem i jednocześnie celem jest tu zasada naturalnej wolności wyrazu ducha jednostki. KakKHrh nie powinno być postrzegane jako federacja organizacji, ale jako szkoła, która grupuje wolne organizacje, które dobrowolnie zdecydowały się obserwować i przekazywać wartości szkoły KakKHrh. Przywiązanie do tych wartości jest tym, co kształtuje fundament tożsamości szkoły. Wartości KakKHrh można wyrazić w maksymie, która streszcza cechy przekazu, do których dążą praktykujący: ani dominacja, ani uległość, ani kompromis.
KakKHrh honoruje pamięć Ueshiby Morihei, nazywanego O Sensei, którego Kobayashi Soshu był uczniem (jikideshi) oraz wyraża swój szacunek dla wszystkich uczniów O Sensei i szkół aikido, które od nich pochodzą . KakKHrh postrzega istnienie wielu szkół aikido i pluralizm z tym związany za wartość samą w sobie i oznakę wolności do wyrażania i przekazywania tego, czego się ktoś nauczył. Ponadto, KakKHrh odnosi się z szacunkiem i pomaga promować inne szkoły sztuk walki, których cele są zgodne z celami KakKHrh. W KakKHrh zakazuje się wszelkiej aktywności rasistowskiej i prozelityzmu religijnego w jakiejkolwiek formie. Szkoła nie rości sobie pretensji do wyższości wobec innych szkół aikido. Działając bez dyskryminacji wobec innych i w poszanowaniu prawa, KakKHrh podnosi autentyczność i oryginalność przekazu, zdefiniowanego przez przedstawione tu kryteria. KakKHrh zaznacza własną autonomię etyczną, moralną, techniczną i struktur decyzyjnych: Rady Fundatorów, Zarządu, Shihankai i Walnego Zgromadzenia. Shihankai posiada kompetencje rozpatrywania wniosków z innych źródeł o przyjęcie w poczet organizacji, a także wykonywania funkcji kontrolnych odnośnie kryteriów, które definiują przynależność do KakKHrh. W ramach KakKHrh, relacje wewnętrzne między członkami są harmonijne, bez względu na to czy dotyczy to osób fizycznych czy osób prawnych. Relacje między członkami muszą być oparte na wzajemnym szacunku, szczerości, życzliwości przy ścisłym przestrzeganiu zasad, które regulują relacje między praktykującymi sztuki walki, w szczególności branie pod uwagę tytułu, stopnia, stażu. Za jeden z celów KakKHrh stawia sobie pracę na rzecz pokoju na świecie.